X
Raileurope
나뮈르(Namur) - 리에쥬(Liege)
14 In stock

열차 나뮈르(Namur) → 리에쥬(Liege)


유효기간 39 - 부터 13

For
?
해당 여정에 대하여 일반적으로 나뮈르와(과) 리에쥬을(를) 여행하는데 걸리는 시간은 47분 입니다. 가장 빠른 루트로는 39분이 걸립니다. 나뮈르을(를) 출발하는 첫 차는 04:41에 있으며, 막차는 23:40에 떠납니다. 나뮈르와(과) 리에쥬 사이에 하루 평균 33대의 열차가 29분 간격으로 운행됩니다.
  • 출발 역 : Namur (Place de la Station 5000 Namur)
  • 도착 역 : Liege guillemins (Place des Guillemins 4000 Liege)

벨기에 왈로니아(Wallonia) 지역의 중심지, 나뮈르의 쌍둥이 강을 따라 보트 여행을 즐겨 보고, 요새에 올라 보고, 펠리시앵 롭스(Félicien Rops)의 에로틱한 그림도 감상해 보세요. 쉬크한 쇼핑으로 도시의 감각을 만끽했다면, 아르덴느(Ardennes) 지역의 짙푸른 초록으로 소풍을 떠나 보세요. 나뮈르(Namur)에 대해 알아보기

리에주는 여러분이 꼭 보아야 하는 벨기에의 보석 중 하나입니다

리에주, 반드시 보아야 할 벨기에의 보석 사나운 원주민과 뻬떼(Pèkêt)에 대한 헌신, 벨기에 진인 게네베르(genever) 등 리에쥬는 열정의 도시로 알려져 있습니다. 까레(Carré) 구역 산책과 라 바뜨(la Batte) 항의 일요일 벼룩시장 구경을 잊지 마세요. 리에쥬(Liege)에 대해 알아보기

시간표

나뮈르 -> 리에쥬 부터 13 13


  출발 도착 소요시간 환승
1 NAMUR
04:41
LIEGE GUILLEMINS
05:51
N°: 5675
1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
04:41 05:51 01:10 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 NAMUR
06:14
LIEGE GUILLEMINS
07:00
N°: 2405 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
06:14 07:00 00:46 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 NAMUR
06:24
LIEGE GUILLEMINS
07:11
N°: 904 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
06:24 07:11 00:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 NAMUR
06:33
LIEGE GUILLEMINS
07:13
N°: 904 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
06:33 07:13 00:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 NAMUR
06:45
LIEGE GUILLEMINS
07:53
N°: 5677
1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
06:45 07:53 01:08 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 NAMUR
06:48
LIEGE GUILLEMINS
07:57
N°: 5677
1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
06:48 07:57 01:09 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 NAMUR
07:14
LIEGE GUILLEMINS
08:00
N°: 2406 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
07:14 08:00 00:46 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 NAMUR
07:24
LIEGE GUILLEMINS
08:11
N°: 905 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
07:24 08:11 00:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 NAMUR
07:33
LIEGE GUILLEMINS
08:13
N°: 905 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
07:33 08:13 00:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 NAMUR
08:14
LIEGE GUILLEMINS
09:00
N°: 2407 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
08:14 09:00 00:46 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 NAMUR
08:24
LIEGE GUILLEMINS
09:11
N°: 906 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
08:24 09:11 00:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 NAMUR
08:33
LIEGE GUILLEMINS
09:13
N°: 906 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
08:33 09:13 00:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 NAMUR
08:45
LIEGE GUILLEMINS
09:53
N°: 5679
1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
08:45 09:53 01:08 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 NAMUR
09:14
LIEGE GUILLEMINS
10:00
N°: 7520 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
09:14 10:00 00:46 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 NAMUR
09:24
LIEGE GUILLEMINS
10:11
N°: 907 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
09:24 10:11 00:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 NAMUR
09:33
LIEGE GUILLEMINS
10:13
N°: 907 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
09:33 10:13 00:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 NAMUR
10:14
LIEGE GUILLEMINS
11:00
N°: 2409 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
10:14 11:00 00:46 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 NAMUR
10:24
LIEGE GUILLEMINS
11:11
N°: 908 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
10:24 11:11 00:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 NAMUR
10:33
LIEGE GUILLEMINS
11:13
N°: 908 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
10:33 11:13 00:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 NAMUR
10:45
LIEGE GUILLEMINS
11:53
N°: 5681
1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
10:45 11:53 01:08 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 NAMUR
11:14
LIEGE GUILLEMINS
12:00
N°: 2410 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
11:14 12:00 00:46 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 NAMUR
11:24
LIEGE GUILLEMINS
12:11
N°: 909 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
11:24 12:11 00:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 NAMUR
11:33
LIEGE GUILLEMINS
12:13
N°: 909 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
11:33 12:13 00:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 NAMUR
12:14
LIEGE GUILLEMINS
13:00
N°: 2411 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
12:14 13:00 00:46 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 NAMUR
12:24
LIEGE GUILLEMINS
13:11
N°: 910 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
12:24 13:11 00:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 NAMUR
12:33
LIEGE GUILLEMINS
13:13
N°: 910 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
12:33 13:13 00:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 NAMUR
12:45
LIEGE GUILLEMINS
13:53
N°: 5683
1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
12:45 13:53 01:08 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 NAMUR
13:14
LIEGE GUILLEMINS
14:00
N°: 2412 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
13:14 14:00 00:46 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 NAMUR
13:24
LIEGE GUILLEMINS
14:11
N°: 911 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
13:24 14:11 00:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 NAMUR
13:33
LIEGE GUILLEMINS
14:13
N°: 911 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
13:33 14:13 00:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 NAMUR
14:14
LIEGE GUILLEMINS
15:00
N°: 2413 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
14:14 15:00 00:46 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 NAMUR
14:24
LIEGE GUILLEMINS
15:11
N°: 19925
1등석 편의시설 2등석 편의시설
열차 예약하기
14:24 15:11 00:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 NAMUR
14:33
LIEGE GUILLEMINS
15:13
N°: 912 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
14:33 15:13 00:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 NAMUR
14:45
LIEGE GUILLEMINS
15:53
N°: 5685
1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
14:45 15:53 01:08 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 NAMUR
15:14
LIEGE GUILLEMINS
16:00
N°: 2414 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
15:14 16:00 00:46 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 NAMUR
15:24
LIEGE GUILLEMINS
16:11
N°: 913 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
15:24 16:11 00:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 NAMUR
15:33
LIEGE GUILLEMINS
16:13
N°: 913 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
15:33 16:13 00:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 NAMUR
16:14
LIEGE GUILLEMINS
17:00
N°: 2415 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
16:14 17:00 00:46 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 NAMUR
16:24
LIEGE GUILLEMINS
17:11
N°: 914 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
16:24 17:11 00:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 NAMUR
16:33
LIEGE GUILLEMINS
17:13
N°: 914 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
16:33 17:13 00:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 NAMUR
16:45
LIEGE GUILLEMINS
17:53
N°: 5687
1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
16:45 17:53 01:08 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 NAMUR
17:15
LIEGE GUILLEMINS
18:00
N°: 2416 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
17:15 18:00 00:45 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 NAMUR
17:24
LIEGE GUILLEMINS
18:11
N°: 915 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
17:24 18:11 00:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 NAMUR
17:33
LIEGE GUILLEMINS
18:13
N°: 915 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
17:33 18:13 00:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 NAMUR
18:15
LIEGE GUILLEMINS
19:00
N°: 2417 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
18:15 19:00 00:45 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 NAMUR
18:24
LIEGE GUILLEMINS
19:11
N°: 916 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
18:24 19:11 00:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 NAMUR
18:33
LIEGE GUILLEMINS
19:13
N°: 916 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
18:33 19:13 00:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 NAMUR
18:45
LIEGE GUILLEMINS
19:53
N°: 5689
1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
18:45 19:53 01:08 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 NAMUR
19:14
LIEGE GUILLEMINS
20:00
N°: 2418 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
19:14 20:00 00:46 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 NAMUR
19:24
LIEGE GUILLEMINS
20:11
N°: 917 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
19:24 20:11 00:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 NAMUR
19:33
LIEGE GUILLEMINS
20:13
N°: 917 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
19:33 20:13 00:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 NAMUR
20:14
LIEGE GUILLEMINS
21:00
N°: 2419 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
20:14 21:00 00:46 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 NAMUR
20:24
LIEGE GUILLEMINS
21:11
N°: 918 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
20:24 21:11 00:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 NAMUR
20:33
LIEGE GUILLEMINS
21:13
N°: 918 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
20:33 21:13 00:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 NAMUR
20:45
LIEGE GUILLEMINS
21:53
N°: 5691
1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
20:45 21:53 01:08 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 NAMUR
21:14
LIEGE GUILLEMINS
22:00
N°: 2420 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
21:14 22:00 00:46 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 NAMUR
21:24
LIEGE GUILLEMINS
22:11
N°: 919 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
21:24 22:11 00:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 NAMUR
21:33
LIEGE GUILLEMINS
22:13
N°: 919 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
21:33 22:13 00:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 NAMUR
21:59
LIEGE GUILLEMINS
22:41
N°: 9483
1등석 편의시설 2등석 편의시설
열차 예약하기
21:59 22:41 00:42 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 NAMUR
21:59
LIEGE GUILLEMINS
22:38
N°: 9483
1등석 편의시설 2등석 편의시설
열차 예약하기
21:59 22:38 00:39 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 NAMUR
22:14
LIEGE GUILLEMINS
23:00
N°: 2421 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
22:14 23:00 00:46 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 NAMUR
22:24
LIEGE GUILLEMINS
23:11
N°: 920 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
22:24 23:11 00:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 NAMUR
22:33
LIEGE GUILLEMINS
23:13
N°: 920 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
22:33 23:13 00:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 NAMUR
23:14
LIEGE GUILLEMINS
00:00
N°: 2422 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
23:14 00:00 00:46 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 NAMUR
23:40
LIEGE GUILLEMINS
00:26
N°: 921 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
23:40 00:26 00:46 직행 1 1 1 0 1 0 0
  출발 도착 소요시간 환승
1 LIEGE GUILLEMINS
04:59
NAMUR
05:46
N°: 2426 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
04:59 05:46 00:47 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
05:44
NAMUR
06:27
N°: 928 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
05:44 06:27 00:43 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
05:51
NAMUR
06:33
N°: 9406
1등석 편의시설 2등석 편의시설
열차 예약하기
05:51 06:33 00:42 직행 1 1 1 1 1 1 1
1 LIEGE GUILLEMINS
05:57
NAMUR
06:45
N°: 2427 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
05:57 06:45 00:48 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
06:07
NAMUR
07:15
N°: 5656
1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
06:07 07:15 01:08 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 LIEGE GUILLEMINS
06:47
NAMUR
07:27
N°: 929 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
06:47 07:27 00:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
06:49
NAMUR
07:36
N°: 929 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
06:49 07:36 00:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 LIEGE GUILLEMINS
06:57
NAMUR
07:45
N°: 2428 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
06:57 07:45 00:48 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
07:02
NAMUR
08:12
N°: 5657
1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
07:02 08:12 01:10 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
07:46
NAMUR
08:27
N°: 930 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
07:46 08:27 00:41 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
07:49
NAMUR
08:36
N°: 930 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
07:49 08:36 00:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 LIEGE GUILLEMINS
07:59
NAMUR
08:46
N°: 2429 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
07:59 08:46 00:47 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
08:07
NAMUR
09:15
N°: 5658
1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
08:07 09:15 01:08 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 LIEGE GUILLEMINS
08:47
NAMUR
09:27
N°: 931 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
08:47 09:27 00:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
08:49
NAMUR
09:36
N°: 931 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
08:49 09:36 00:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 LIEGE GUILLEMINS
08:59
NAMUR
09:46
N°: 2430 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
08:59 09:46 00:47 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
09:47
NAMUR
10:27
N°: 932 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
09:47 10:27 00:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
09:49
NAMUR
10:36
N°: 932 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
09:49 10:36 00:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 LIEGE GUILLEMINS
09:59
NAMUR
10:46
N°: 2431 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
09:59 10:46 00:47 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
10:07
NAMUR
11:15
N°: 5660
1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
10:07 11:15 01:08 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 LIEGE GUILLEMINS
10:47
NAMUR
11:27
N°: 933 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
10:47 11:27 00:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
10:49
NAMUR
11:36
N°: 933 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
10:49 11:36 00:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 LIEGE GUILLEMINS
10:59
NAMUR
11:46
N°: 2432 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
10:59 11:46 00:47 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
11:47
NAMUR
12:27
N°: 934 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
11:47 12:27 00:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
11:49
NAMUR
12:36
N°: 934 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
11:49 12:36 00:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 LIEGE GUILLEMINS
11:59
NAMUR
12:46
N°: 2433 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
11:59 12:46 00:47 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
12:07
NAMUR
13:15
N°: 5662
1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
12:07 13:15 01:08 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 LIEGE GUILLEMINS
12:47
NAMUR
13:27
N°: 935 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
12:47 13:27 00:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
12:49
NAMUR
13:36
N°: 935 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
12:49 13:36 00:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 LIEGE GUILLEMINS
12:59
NAMUR
13:46
N°: 2434 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
12:59 13:46 00:47 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
13:47
NAMUR
14:27
N°: 936 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
13:47 14:27 00:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
13:49
NAMUR
14:36
N°: 936 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
13:49 14:36 00:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 LIEGE GUILLEMINS
13:59
NAMUR
14:46
N°: 2435 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
13:59 14:46 00:47 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
14:07
NAMUR
15:14
N°: 5664
1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
14:07 15:14 01:07 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 LIEGE GUILLEMINS
14:47
NAMUR
15:27
N°: 937 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
14:47 15:27 00:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
14:49
NAMUR
15:36
N°: 937 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
14:49 15:36 00:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 LIEGE GUILLEMINS
14:59
NAMUR
15:46
N°: 2436 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
14:59 15:46 00:47 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
15:47
NAMUR
16:27
N°: 938 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
15:47 16:27 00:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
15:49
NAMUR
16:36
N°: 938 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
15:49 16:36 00:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 LIEGE GUILLEMINS
15:59
NAMUR
16:46
N°: 2437 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
15:59 16:46 00:47 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
16:07
NAMUR
17:15
N°: 5666
1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
16:07 17:15 01:08 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 LIEGE GUILLEMINS
16:47
NAMUR
17:27
N°: 939 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
16:47 17:27 00:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
16:49
NAMUR
17:36
N°: 939 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
16:49 17:36 00:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 LIEGE GUILLEMINS
16:59
NAMUR
17:46
N°: 2438 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
16:59 17:46 00:47 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
17:02
NAMUR
18:12
N°: 5667
1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
17:02 18:12 01:10 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
17:47
NAMUR
18:27
N°: 940 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
17:47 18:27 00:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
17:49
NAMUR
18:36
N°: 940 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
17:49 18:36 00:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 LIEGE GUILLEMINS
17:59
NAMUR
18:46
N°: 2439 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
17:59 18:46 00:47 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
18:07
NAMUR
19:15
N°: 5668
1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
18:07 19:15 01:08 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 LIEGE GUILLEMINS
18:47
NAMUR
19:27
N°: 941 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
18:47 19:27 00:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
18:49
NAMUR
19:36
N°: 941 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
18:49 19:36 00:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 LIEGE GUILLEMINS
18:59
NAMUR
19:46
N°: 2440 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
18:59 19:46 00:47 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
19:47
NAMUR
20:27
N°: 942 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
19:47 20:27 00:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
19:49
NAMUR
20:36
N°: 942 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
19:49 20:36 00:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 LIEGE GUILLEMINS
19:59
NAMUR
20:46
N°: 2441 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
19:59 20:46 00:47 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
20:07
NAMUR
21:15
N°: 5670
1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
20:07 21:15 01:08 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 LIEGE GUILLEMINS
20:47
NAMUR
21:27
N°: 943 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
20:47 21:27 00:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
20:49
NAMUR
21:36
N°: 943 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
20:49 21:36 00:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 LIEGE GUILLEMINS
20:59
NAMUR
21:46
N°: 2442 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
20:59 21:46 00:47 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
21:47
NAMUR
22:27
N°: 944 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
21:47 22:27 00:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
21:49
NAMUR
22:36
N°: 944 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
21:49 22:36 00:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 LIEGE GUILLEMINS
22:47
NAMUR
23:34
N°: 945 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
22:47 23:34 00:47 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
22:49
NAMUR
23:36
N°: 945 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
22:49 23:36 00:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
 

도움되는 정보

리뷰와 평점

전체 만족도

아직 이 상품에 대한 리뷰가 없습니다

네덜란드 패스와 함께 경비 절약하기와 자세히 알아보기 네덜란드 패스와 함께 경비 절약하기와 자세히 알아보기 베네룩스에서 제대로 여행하기; 그렇다면 철도패스야 말로 여러분이 찾는 선택입니다; 여러분이 선택하신 나라를 폭 넓게 여행하실 수 있습니다! 네덜란드 패스

레일유럽을 통해 다양한 정보와 혜택 내용 받아 보기

등록하기