X
Raileurope
리에쥬(Liege) - 브뤼셀(Brussels)
20 In stock

열차 리에쥬(Liege) → 브뤼셀(Brussels)


유효기간 41 - 부터 19

For
?
해당 여정에 대하여 일반적으로 리에쥬와(과) 브뤼셀을(를) 여행하는데 걸리는 시간은 51분 입니다. 가장 빠른 루트로는 41분이 걸립니다. 리에쥬을(를) 출발하는 첫 차는 04:43에 있으며, 막차는 22:00에 떠납니다. 리에쥬와(과) 브뤼셀 사이에 하루 평균 31대의 열차가 33분 간격으로 운행됩니다.
  • 출발 역 : Liege guillemins (Place des Guillemins 4000 Liege)
  • 도착 역 : Bruxelles midi (47 B, Avenue Fonsny 1060 Bruxelles)
    Bruxelles nord br (Rue d'Aerschot 82 1030 Bruxelles)

리에주는 여러분이 꼭 보아야 하는 벨기에의 보석 중 하나입니다

리에주, 반드시 보아야 할 벨기에의 보석 사나운 원주민과 뻬떼(Pèkêt)에 대한 헌신, 벨기에 진인 게네베르(genever) 등 리에쥬는 열정의 도시로 알려져 있습니다. 까레(Carré) 구역 산책과 라 바뜨(la Batte) 항의 일요일 벼룩시장 구경을 잊지 마세요. 리에쥬(Liege)에 대해 알아보기

유럽과 벨기에의 수도, 브뤼셀

유럽과 벨기에의 수도, 브뤼셀 벨기에의 수도 브뤼셀은 몇몇 유럽 연합 기구들과 국제 기구들 다수가 자리를 잡고 있는 곳이다. 세련된 도시로써의 브뤼셀은 주말과 휴가를 보내기에 이상적인 장소이기도 하다. 이 도시의 유명하고 맛 좋은 초콜릿과 함께 매우 다양한 맥주는 모든 방문객들 즐겁게 해준다. 또한 이 도시는 유명한 볼거리가 많은 것으로도 널리 알려져 있는데, 그 중 단연코 손꼽히는 것은 오줌싸개 동상(MannekenPis)이다. 많은 국제기구, 박물관, 미술관, 아름다운 공원들, 매력적인 산책로, 세련된 레스토랑과 바 등이 있는 브뤼셀은 유럽의 수도라 불릴 만 하다. 브뤼셀(Brussels)에 대해 알아보기

시간표

리에쥬 -> 브뤼셀 부터 19 19


  출발 도착 소요시간 환승
1 LIEGE GUILLEMINS
04:43
BRUXELLES NORD BR
05:54
N°: 527
열차 예약하기
04:43 05:54 01:11 직행 1 1 1 1 1 1 1
1 LIEGE GUILLEMINS
06:00
BRUXELLES NORD BR
06:54
N°: 528
열차 예약하기
06:00 06:54 00:54 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
06:00
BRUXELLES NORD BR
06:53
N°: 528
열차 예약하기
06:00 06:53 00:53 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 LIEGE GUILLEMINS
07:00
BRUXELLES NORD BR
07:54
N°: 529
열차 예약하기
07:00 07:54 00:54 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
07:00
BRUXELLES NORD BR
07:53
N°: 529
열차 예약하기
07:00 07:53 00:53 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 LIEGE GUILLEMINS
07:41
BRUXELLES NORD BR
08:27
N°: 478
열차 예약하기
07:41 08:27 00:46 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
07:51
BRUXELLES MIDI
08:32
N°: 9412
1등석 편의시설 2등석 편의시설
열차 예약하기
07:51 08:32 00:41 직행 1 1 1 0 1 1 1
1 LIEGE GUILLEMINS
08:00
BRUXELLES NORD BR
08:54
N°: 530
열차 예약하기
08:00 08:54 00:54 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
08:00
BRUXELLES NORD BR
08:53
N°: 530
열차 예약하기
08:00 08:53 00:53 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 LIEGE GUILLEMINS
08:41
BRUXELLES NORD BR
09:27
N°: 479
열차 예약하기
08:41 09:27 00:46 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
08:46
BRUXELLES MIDI
09:35
N°: 18
1등석 좌석 2등석 좌석 바 시설 완비
열차 예약하기
08:46 09:35 00:49 직행 1 1 1 1 1 1 1
1 LIEGE GUILLEMINS
09:00
BRUXELLES NORD BR
09:54
N°: 531
열차 예약하기
09:00 09:54 00:54 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
09:00
BRUXELLES NORD BR
09:53
N°: 531
열차 예약하기
09:00 09:53 00:53 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 LIEGE GUILLEMINS
09:41
BRUXELLES NORD BR
10:27
N°: 480
열차 예약하기
09:41 10:27 00:46 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
09:49
BRUXELLES MIDI
10:32
N°: 9424
1등석 편의시설 2등석 편의시설
열차 예약하기
09:49 10:32 00:43 직행 1 1 1 0 1 1 1
1 LIEGE GUILLEMINS
10:00
BRUXELLES NORD BR
10:54
N°: 532
열차 예약하기
10:00 10:54 00:54 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
10:00
BRUXELLES NORD BR
10:53
N°: 532
열차 예약하기
10:00 10:53 00:53 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 LIEGE GUILLEMINS
11:00
BRUXELLES NORD BR
11:54
N°: 533
열차 예약하기
11:00 11:54 00:54 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
11:00
BRUXELLES NORD BR
11:53
N°: 533
열차 예약하기
11:00 11:53 00:53 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 LIEGE GUILLEMINS
11:41
BRUXELLES NORD BR
12:27
N°: 482
열차 예약하기
11:41 12:27 00:46 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
12:00
BRUXELLES NORD BR
12:54
N°: 534
열차 예약하기
12:00 12:54 00:54 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
12:00
BRUXELLES NORD BR
12:53
N°: 534
열차 예약하기
12:00 12:53 00:53 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 LIEGE GUILLEMINS
12:41
BRUXELLES NORD BR
13:27
N°: 483
열차 예약하기
12:41 13:27 00:46 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
12:46
BRUXELLES MIDI
13:35
N°: 16
1등석 좌석 2등석 좌석 1등석 / 2등석 좌석 시설 완비 바 시설 완비
열차 예약하기
12:46 13:35 00:49 직행 1 1 1 1 1 1 1
1 LIEGE GUILLEMINS
13:00
BRUXELLES NORD BR
13:54
N°: 535
열차 예약하기
13:00 13:54 00:54 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
13:00
BRUXELLES NORD BR
13:53
N°: 535
열차 예약하기
13:00 13:53 00:53 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 LIEGE GUILLEMINS
13:41
BRUXELLES NORD BR
14:27
N°: 484
열차 예약하기
13:41 14:27 00:46 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
13:49
BRUXELLES MIDI
14:32
N°: 9448
1등석 편의시설 2등석 편의시설
열차 예약하기
13:49 14:32 00:43 직행 1 1 1 0 1 1 1
1 LIEGE GUILLEMINS
14:00
BRUXELLES NORD BR
14:54
N°: 536
열차 예약하기
14:00 14:54 00:54 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
14:00
BRUXELLES NORD BR
14:53
N°: 536
열차 예약하기
14:00 14:53 00:53 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 LIEGE GUILLEMINS
15:00
BRUXELLES NORD BR
15:54
N°: 537
열차 예약하기
15:00 15:54 00:54 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
15:00
BRUXELLES NORD BR
15:53
N°: 537
열차 예약하기
15:00 15:53 00:53 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 LIEGE GUILLEMINS
15:41
BRUXELLES NORD BR
16:27
N°: 486
열차 예약하기
15:41 16:27 00:46 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
16:00
BRUXELLES NORD BR
16:54
N°: 538
열차 예약하기
16:00 16:54 00:54 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
16:00
BRUXELLES NORD BR
16:53
N°: 538
열차 예약하기
16:00 16:53 00:53 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 LIEGE GUILLEMINS
16:41
BRUXELLES NORD BR
17:27
N°: 487
열차 예약하기
16:41 17:27 00:46 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
16:46
BRUXELLES MIDI
17:35
N°: 14
1등석 좌석 2등석 좌석 1등석 / 2등석 좌석 시설 완비 바 시설 완비
열차 예약하기
16:46 17:35 00:49 직행 1 1 1 1 1 1 1
1 LIEGE GUILLEMINS
17:00
BRUXELLES NORD BR
17:54
N°: 539
열차 예약하기
17:00 17:54 00:54 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
17:00
BRUXELLES NORD BR
17:53
N°: 539
열차 예약하기
17:00 17:53 00:53 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 LIEGE GUILLEMINS
17:41
BRUXELLES NORD BR
18:27
N°: 488
열차 예약하기
17:41 18:27 00:46 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
17:48
BRUXELLES MIDI
18:32
N°: 9472
1등석 편의시설 2등석 편의시설
열차 예약하기
17:48 18:32 00:44 직행 1 1 0 1 1 1 1
1 LIEGE GUILLEMINS
18:00
BRUXELLES NORD BR
18:54
N°: 540
열차 예약하기
18:00 18:54 00:54 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
18:00
BRUXELLES NORD BR
18:53
N°: 540
열차 예약하기
18:00 18:53 00:53 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 LIEGE GUILLEMINS
19:00
BRUXELLES NORD BR
19:54
N°: 541
열차 예약하기
19:00 19:54 00:54 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
19:00
BRUXELLES NORD BR
19:53
N°: 541
열차 예약하기
19:00 19:53 00:53 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 LIEGE GUILLEMINS
19:49
BRUXELLES MIDI
20:32
N°: 9484
1등석 편의시설 2등석 편의시설
열차 예약하기
19:49 20:32 00:43 직행 1 1 0 1 1 1 1
1 LIEGE GUILLEMINS
20:00
BRUXELLES NORD BR
20:54
N°: 542
열차 예약하기
20:00 20:54 00:54 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
20:00
BRUXELLES NORD BR
20:53
N°: 542
열차 예약하기
20:00 20:53 00:53 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 LIEGE GUILLEMINS
20:46
BRUXELLES MIDI
21:35
N°: 10
1등석 좌석 2등석 좌석 1등석 / 2등석 좌석 시설 완비 바 시설 완비
열차 예약하기
20:46 21:35 00:49 직행 1 1 1 1 1 1 1
1 LIEGE GUILLEMINS
21:00
BRUXELLES NORD BR
21:54
N°: 543
열차 예약하기
21:00 21:54 00:54 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
21:00
BRUXELLES NORD BR
21:53
N°: 543
열차 예약하기
21:00 21:53 00:53 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 LIEGE GUILLEMINS
22:00
BRUXELLES NORD BR
22:54
N°: 544
열차 예약하기
22:00 22:54 00:54 직행 1 1 1 0 0 0 0
1 LIEGE GUILLEMINS
22:00
BRUXELLES NORD BR
22:53
N°: 544
열차 예약하기
22:00 22:53 00:53 직행 0 0 0 1 0 1 1
  출발 도착 소요시간 환승
1 BRUXELLES NORD BR
00:15
LIEGE GUILLEMINS
01:25
N°: 522
열차 예약하기
00:15 01:25 01:10 직행 1 1 1 1 1 0 1
1 BRUXELLES NORD BR
06:06
LIEGE GUILLEMINS
07:00
N°: 504
열차 예약하기
06:06 07:00 00:54 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 BRUXELLES NORD BR
06:07
LIEGE GUILLEMINS
07:01
N°: 504
열차 예약하기
06:07 07:01 00:54 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 BRUXELLES MIDI
06:25
LIEGE GUILLEMINS
07:10
N°: 11
1등석 좌석 2등석 좌석 1등석 / 2등석 좌석 시설 완비 바 시설 완비
열차 예약하기
06:25 07:10 00:45 직행 1 1 1 1 1 1 1
1 BRUXELLES NORD BR
07:06
LIEGE GUILLEMINS
08:00
N°: 505
열차 예약하기
07:06 08:00 00:54 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 BRUXELLES NORD BR
07:07
LIEGE GUILLEMINS
08:00
N°: 505
열차 예약하기
07:07 08:00 00:53 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 BRUXELLES MIDI
07:28
LIEGE GUILLEMINS
08:11
N°: 9401
1등석 편의시설 2등석 편의시설
열차 예약하기
07:28 08:11 00:43 직행 1 1 1 1 1 1 1
1 BRUXELLES NORD BR
07:33
LIEGE GUILLEMINS
08:22
N°: 457
열차 예약하기
07:33 08:22 00:49 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 BRUXELLES NORD BR
08:06
LIEGE GUILLEMINS
09:00
N°: 506
열차 예약하기
08:06 09:00 00:54 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 BRUXELLES NORD BR
08:07
LIEGE GUILLEMINS
09:00
N°: 506
열차 예약하기
08:07 09:00 00:53 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 BRUXELLES NORD BR
09:06
LIEGE GUILLEMINS
10:00
N°: 507
열차 예약하기
09:06 10:00 00:54 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 BRUXELLES NORD BR
09:07
LIEGE GUILLEMINS
10:00
N°: 507
열차 예약하기
09:07 10:00 00:53 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 BRUXELLES MIDI
09:28
LIEGE GUILLEMINS
10:11
N°: 9413
1등석 편의시설 2등석 편의시설
열차 예약하기
09:28 10:11 00:43 직행 1 1 1 1 1 1 0
1 BRUXELLES NORD BR
09:33
LIEGE GUILLEMINS
10:22
N°: 459
열차 예약하기
09:33 10:22 00:49 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 BRUXELLES NORD BR
10:06
LIEGE GUILLEMINS
11:00
N°: 508
열차 예약하기
10:06 11:00 00:54 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 BRUXELLES NORD BR
10:07
LIEGE GUILLEMINS
11:00
N°: 508
열차 예약하기
10:07 11:00 00:53 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 BRUXELLES MIDI
10:25
LIEGE GUILLEMINS
11:12
N°: 15
1등석 좌석 2등석 좌석 1등석 / 2등석 좌석 시설 완비 바 시설 완비
열차 예약하기
10:25 11:12 00:47 직행 1 1 1 1 1 1 1
1 BRUXELLES NORD BR
10:33
LIEGE GUILLEMINS
11:22
N°: 460
열차 예약하기
10:33 11:22 00:49 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 BRUXELLES NORD BR
11:06
LIEGE GUILLEMINS
12:00
N°: 509
열차 예약하기
11:06 12:00 00:54 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 BRUXELLES NORD BR
11:07
LIEGE GUILLEMINS
12:00
N°: 509
열차 예약하기
11:07 12:00 00:53 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 BRUXELLES NORD BR
11:33
LIEGE GUILLEMINS
12:22
N°: 461
열차 예약하기
11:33 12:22 00:49 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 BRUXELLES NORD BR
12:06
LIEGE GUILLEMINS
13:00
N°: 510
열차 예약하기
12:06 13:00 00:54 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 BRUXELLES NORD BR
12:07
LIEGE GUILLEMINS
13:00
N°: 510
열차 예약하기
12:07 13:00 00:53 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 BRUXELLES NORD BR
13:06
LIEGE GUILLEMINS
14:00
N°: 511
열차 예약하기
13:06 14:00 00:54 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 BRUXELLES NORD BR
13:07
LIEGE GUILLEMINS
14:00
N°: 511
열차 예약하기
13:07 14:00 00:53 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 BRUXELLES MIDI
13:28
LIEGE GUILLEMINS
14:11
N°: 9437
1등석 편의시설 2등석 편의시설
열차 예약하기
13:28 14:11 00:43 직행 1 1 0 1 1 1 0
1 BRUXELLES NORD BR
13:33
LIEGE GUILLEMINS
14:22
N°: 463
열차 예약하기
13:33 14:22 00:49 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 BRUXELLES NORD BR
14:06
LIEGE GUILLEMINS
15:00
N°: 512
열차 예약하기
14:06 15:00 00:54 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 BRUXELLES NORD BR
14:07
LIEGE GUILLEMINS
15:00
N°: 512
열차 예약하기
14:07 15:00 00:53 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 BRUXELLES MIDI
14:25
LIEGE GUILLEMINS
15:12
N°: 17
1등석 좌석 2등석 좌석 1등석 / 2등석 좌석 시설 완비 바 시설 완비
열차 예약하기
14:25 15:12 00:47 직행 1 1 1 1 1 1 1
1 BRUXELLES NORD BR
14:33
LIEGE GUILLEMINS
15:22
N°: 464
열차 예약하기
14:33 15:22 00:49 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 BRUXELLES NORD BR
15:06
LIEGE GUILLEMINS
16:00
N°: 513
열차 예약하기
15:06 16:00 00:54 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 BRUXELLES NORD BR
15:07
LIEGE GUILLEMINS
16:00
N°: 513
열차 예약하기
15:07 16:00 00:53 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 BRUXELLES NORD BR
15:33
LIEGE GUILLEMINS
16:22
N°: 465
열차 예약하기
15:33 16:22 00:49 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 BRUXELLES NORD BR
16:06
LIEGE GUILLEMINS
17:00
N°: 514
열차 예약하기
16:06 17:00 00:54 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 BRUXELLES NORD BR
16:07
LIEGE GUILLEMINS
17:00
N°: 514
열차 예약하기
16:07 17:00 00:53 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 BRUXELLES NORD BR
16:33
LIEGE GUILLEMINS
17:22
N°: 466
열차 예약하기
16:33 17:22 00:49 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 BRUXELLES NORD BR
17:06
LIEGE GUILLEMINS
18:00
N°: 515
열차 예약하기
17:06 18:00 00:54 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 BRUXELLES NORD BR
17:07
LIEGE GUILLEMINS
18:00
N°: 515
열차 예약하기
17:07 18:00 00:53 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 BRUXELLES MIDI
17:28
LIEGE GUILLEMINS
18:11
N°: 9461
1등석 편의시설 2등석 편의시설
열차 예약하기
17:28 18:11 00:43 직행 1 1 0 1 1 1 0
1 BRUXELLES NORD BR
18:06
LIEGE GUILLEMINS
19:00
N°: 516
열차 예약하기
18:06 19:00 00:54 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 BRUXELLES NORD BR
18:07
LIEGE GUILLEMINS
19:00
N°: 516
열차 예약하기
18:07 19:00 00:53 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 BRUXELLES MIDI
18:25
LIEGE GUILLEMINS
19:12
N°: 19
1등석 좌석 2등석 좌석 1등석 / 2등석 좌석 시설 완비 바 시설 완비
열차 예약하기
18:25 19:12 00:47 직행 1 1 1 1 1 1 1
1 BRUXELLES NORD BR
18:33
LIEGE GUILLEMINS
19:22
N°: 468
열차 예약하기
18:33 19:22 00:49 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 BRUXELLES NORD BR
19:06
LIEGE GUILLEMINS
20:00
N°: 517
열차 예약하기
19:06 20:00 00:54 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 BRUXELLES MIDI
19:28
LIEGE GUILLEMINS
20:11
N°: 9473
1등석 편의시설 2등석 편의시설
열차 예약하기
19:28 20:11 00:43 직행 1 1 0 1 1 0 0
1 BRUXELLES NORD BR
20:06
LIEGE GUILLEMINS
21:00
N°: 518
열차 예약하기
20:06 21:00 00:54 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 BRUXELLES NORD BR
20:07
LIEGE GUILLEMINS
21:00
N°: 518
열차 예약하기
20:07 21:00 00:53 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 BRUXELLES NORD BR
21:06
LIEGE GUILLEMINS
22:00
N°: 519
열차 예약하기
21:06 22:00 00:54 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 BRUXELLES NORD BR
21:07
LIEGE GUILLEMINS
22:00
N°: 519
열차 예약하기
21:07 22:00 00:53 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 BRUXELLES NORD BR
22:06
LIEGE GUILLEMINS
23:02
N°: 520
열차 예약하기
22:06 23:02 00:56 직행 1 1 1 0 1 0 0
1 BRUXELLES NORD BR
22:07
LIEGE GUILLEMINS
23:02
N°: 520
열차 예약하기
22:07 23:02 00:55 직행 0 0 0 1 0 1 1
1 BRUXELLES NORD BR
23:06
LIEGE GUILLEMINS
00:23
N°: 521
열차 예약하기
23:06 00:23 01:17 직행 0 1 1 1 0 0 0
1 BRUXELLES NORD BR
23:07
LIEGE GUILLEMINS
00:23
N°: 521
열차 예약하기
23:07 00:23 01:16 직행 1 0 0 0 1 0 1
 

도움되는 정보

리뷰와 평점

전체 만족도

아직 이 상품에 대한 리뷰가 없습니다

벨기에 패스와 함께 경비 절약하기와 자세히 알아보기 벨기에 패스와 함께 경비 절약하기와 자세히 알아보기 베네룩스에서 제대로 여행하기; 그렇다면 철도패스야 말로 여러분이 찾는 선택입니다; 여러분이 선택하신 나라를 폭 넓게 여행하실 수 있습니다! 벨기에 패스

레일유럽을 통해 다양한 정보와 혜택 내용 받아 보기

등록하기