Raileurope
요청하신 내용을 처리 중입니다
베네치아(Venezia) - 베로나(Verona)
€9

열차 베네치아(Venezia) → 베로나(Verona)

부터 9
티켓 검색
<->
전체보기 일반적으로 베네치아와(과) 베로나을(를) 여행하는데 걸리는 시간은 1h07분 입니다. 가장 빠른 루트로는 53분이 걸립니다. 베네치아을(를) 출발하는 첫 차는 05:40에 있으며, 막차는 19:50에 떠납니다. 베네치아와(과) 베로나 사이에 하루 평균 22대의 열차가 1h00분 간격으로 운행됩니다.
  • 출발 역 : Venezia s lucia (Fondamenta Santa Lucia, 54/b 30100 Venice)
    Venezia mestre (Piazzale Pietro Favretti 30171 Venice)
왜 레일유럽을
선택해야 할까요?
도움이 필요하신가요 ?


시간표

부터 <span class='small_currency'>€</span>9 <span class='small_currency'>€</span>9

베네치아 -> 베로나

 출발도착소요시간환승
1VENEZIA S. LUCIA
05:40
VERONA PORTA NUOVA
06:50
N°: 9700
열차 예약하기
05:4006:5001:10 직행 1 1 1 1 1 1 1
1VENEZIA S. LUCIA
06:20
VERONA PORTA NUOVA
07:30
N°: 9702
열차 예약하기
06:2007:3001:10 직행 1 1 1 1 1 1 1
1VENEZIA S. LUCIA
06:50
VERONA PORTA NUOVA
08:00
N°: 9704
열차 예약하기
06:5008:0001:10 직행 1 1 1 1 1 1 1
1VE. MESTRE
07:50
VERONA PORTA NUOVA
08:43
N°: 9790
열차 예약하기
07:5008:4300:53 직행 1 1 1 1 1 1 1
1VENEZIA S. LUCIA
07:50
VERONA PORTA NUOVA
09:00
N°: 9708
열차 예약하기
07:5009:0001:10 직행 1 1 1 1 1 0 0
1VE. MESTRE
08:32
VERONA PORTA NUOVA
09:30
N°: 9710
열차 예약하기
08:3209:3000:58 직행 1 1 1 1 1 1 1
1VENEZIA S. LUCIA
08:50
VERONA PORTA NUOVA
10:00
N°: 9712
열차 예약하기
08:5010:0001:10 직행 1 1 1 1 1 1 1
1VENEZIA S. LUCIA
09:50
VERONA PORTA NUOVA
11:00
N°: 9792
열차 예약하기
09:5011:0001:10 직행 0 0 0 0 0 1 1
1VENEZIA S. LUCIA
10:50
VERONA PORTA NUOVA
12:00
N°: 9714
열차 예약하기
10:5012:0001:10 직행 1 1 1 1 1 1 1
1VE. MESTRE
11:32
VERONA PORTA NUOVA
12:30
N°: 9716
열차 예약하기
11:3212:3000:58 직행 1 1 1 1 1 1 1
1VENEZIA S. LUCIA
11:50
VERONA PORTA NUOVA
13:00
N°: 9718
열차 예약하기
11:5013:0001:10 직행 1 1 1 1 1 1 1
1VENEZIA S. LUCIA
12:50
VERONA PORTA NUOVA
14:00
N°: 9722
열차 예약하기
12:5014:0001:10 직행 1 1 1 1 1 1 1
1VENEZIA S. LUCIA
13:20
VERONA PORTA NUOVA
14:30
N°: 9726
열차 예약하기
13:2014:3001:10 직행 1 1 1 1 1 1 1
1VENEZIA S. LUCIA
14:20
VERONA PORTA NUOVA
15:30
N°: 9728
열차 예약하기
14:2015:3001:10 직행 1 1 1 1 1 1 1
1VE. MESTRE
15:02
VERONA PORTA NUOVA
16:00
N°: 9730
열차 예약하기
15:0216:0000:58 직행 1 1 1 1 1 1 1
1VENEZIA S. LUCIA
15:20
VERONA PORTA NUOVA
16:30
N°: 9732
열차 예약하기
15:2016:3001:10 직행 1 1 1 1 1 1 1
1VENEZIA S. LUCIA
16:20
VERONA PORTA NUOVA
17:30
N°: 42
열차 예약하기
16:2017:3001:10 직행 1 1 1 1 1 1 1
1VENEZIA S. LUCIA
16:50
VERONA PORTA NUOVA
18:00
N°: 9738
열차 예약하기
16:5018:0001:10 직행 1 1 1 1 1 1 1
1VENEZIA S. LUCIA
17:20
VERONA PORTA NUOVA
18:30
N°: 9740
열차 예약하기
17:2018:3001:10 직행 1 1 1 1 1 1 1
1VENEZIA S. LUCIA
17:50
VERONA PORTA NUOVA
19:00
N°: 9742
열차 예약하기
17:5019:0001:10 직행 1 1 1 1 1 1 1
1VENEZIA S. LUCIA
18:20
VERONA PORTA NUOVA
19:30
N°: 9746
열차 예약하기
18:2019:3001:10 직행 1 1 1 1 1 1 1
1VE. MESTRE
19:02
VERONA PORTA NUOVA
20:00
N°: 9748
열차 예약하기
19:0220:0000:58 직행 1 1 1 1 1 1 1
1VENEZIA S. LUCIA
19:50
VERONA PORTA NUOVA
21:00
N°: 9750
열차 예약하기
19:5021:0001:10 직행 1 1 1 1 1 1 1
 출발도착소요시간환승
1VERONA PORTA NUOVA
07:59
VE. MESTRE
08:58
N°: 9701
열차 예약하기
07:5908:5800:59 직행 1 1 1 1 1 1 1
1VERONA PORTA NUOVA
08:29
VENEZIA S. LUCIA
09:40
N°: 9703
열차 예약하기
08:2909:4001:11 직행 1 1 1 1 1 1 1
1VERONA PORTA NUOVA
08:59
VE. MESTRE
09:58
N°: 9707
열차 예약하기
08:5909:5800:59 직행 1 1 1 1 1 1 1
1VERONA PORTA NUOVA
09:29
VENEZIA S. LUCIA
10:40
N°: 9709
열차 예약하기
09:2910:4001:11 직행 1 1 1 1 1 1 1
1VERONA PORTA NUOVA
09:59
VENEZIA S. LUCIA
11:10
N°: 9711
열차 예약하기
09:5911:1001:11 직행 1 1 1 1 1 0 0
1VERONA PORTA NUOVA
10:29
VENEZIA S. LUCIA
11:40
N°: 9713
열차 예약하기
10:2911:4001:11 직행 1 1 1 1 1 1 1
1VERONA PORTA NUOVA
10:59
VENEZIA S. LUCIA
12:10
N°: 9715
열차 예약하기
10:5912:1001:11 직행 1 1 1 1 1 1 1
1VERONA PORTA NUOVA
11:59
VENEZIA S. LUCIA
13:10
N°: 9791
열차 예약하기
11:5913:1001:11 직행 0 0 0 0 0 1 1
1VERONA PORTA NUOVA
12:59
VENEZIA S. LUCIA
14:10
N°: 9717
열차 예약하기
12:5914:1001:11 직행 1 1 1 1 1 1 1
1VERONA PORTA NUOVA
13:29
VENEZIA S. LUCIA
14:40
N°: 37
열차 예약하기
13:2914:4001:11 직행 1 1 1 1 1 1 1
1VERONA PORTA NUOVA
13:59
VENEZIA S. LUCIA
15:10
N°: 9721
열차 예약하기
13:5915:1001:11 직행 1 1 1 1 1 1 1
1VERONA PORTA NUOVA
14:29
VENEZIA S. LUCIA
15:40
N°: 9723
열차 예약하기
14:2915:4001:11 직행 1 1 1 1 1 1 1
1VERONA PORTA NUOVA
15:29
VENEZIA S. LUCIA
16:40
N°: 9725
열차 예약하기
15:2916:4001:11 직행 1 1 1 1 1 1 1
1VERONA PORTA NUOVA
16:29
VENEZIA S. LUCIA
17:40
N°: 9727
열차 예약하기
16:2917:4001:11 직행 1 1 1 1 1 1 1
1VERONA PORTA NUOVA
17:29
VENEZIA S. LUCIA
18:40
N°: 9733
열차 예약하기
17:2918:4001:11 직행 1 1 1 1 1 1 1
1VERONA PORTA NUOVA
17:59
VENEZIA S. LUCIA
19:10
N°: 9735
열차 예약하기
17:5919:1001:11 직행 1 1 1 1 1 1 1
1VERONA PORTA NUOVA
18:29
VE. MESTRE
19:28
N°: 9737
열차 예약하기
18:2919:2800:59 직행 1 1 1 1 1 1 1
1VERONA PORTA NUOVA
18:59
VENEZIA S. LUCIA
20:10
N°: 9739
열차 예약하기
18:5920:1001:11 직행 1 1 1 1 1 1 1
1VERONA PORTA NUOVA
19:29
VE. MESTRE
20:28
N°: 9741
열차 예약하기
19:2920:2800:59 직행 1 1 1 1 1 1 1
1VERONA PORTA NUOVA
20:29
VENEZIA S. LUCIA
21:40
N°: 9745
열차 예약하기
20:2921:4001:11 직행 1 1 1 1 1 1 1
1VERONA PORTA NUOVA
20:51
VE. MESTRE
21:45
N°: 9747
열차 예약하기
20:5121:4500:54 직행 1 1 1 1 1 1 1
1VERONA PORTA NUOVA
21:29
VENEZIA S. LUCIA
22:40
N°: 9749
열차 예약하기
21:2922:4001:11 직행 1 1 1 1 1 1 1
1VERONA PORTA NUOVA
22:29
VENEZIA S. LUCIA
23:40
N°: 9753
열차 예약하기
22:2923:4001:11 직행 0 0 0 0 0 1 1

베네치아 와(과) 베로나의 주요 기차역

출발 역

베네치아 산타 루치아(Venezia Santa Lucia) 기차역

베네치아 산타 루치아(Venezia Santa Lucia) 기차역

주소: Fondamenta Santa Lucia, 54/b 30100 Venice

영업시간: 월-금: 6am to 12am
주말: 6am to 12am

이 역에서 출발/도착하는 열차:
이탈리아 철도청 트랜이탈리아에서 운영하는 초고속 열차, 야간열차 시티나이트라인(CNL)
서비스:
거동이 불편한 여행자와 미성년 여행자를 위한 보조, 환전소, 대기실, 분실물 보관소, 여행자 정보 안내소, 화장실, 수화물 보관소, Wi-Fi, 현금 인출기, 공중전화

자세히보기

Venezia Mestre

주소: Piazzale Pietro Favretti 30171 Venice

 

베네치아 와(과) 베로나의 하이라이트

베네치아(Venice)

자세히보기 / 이탈리아(Italy)리뷰와 평점 베네치아(Venezia) - 베로나(Verona)