Raileurope
요청하신 내용을 처리 중입니다
나뮈르(Namur) - 리에쥬(Liege)
€0

열차 나뮈르(Namur) → 리에쥬(Liege)

부터 0
티켓 검색
<->
전체보기 일반적으로 나뮈르와(과) 리에쥬을(를) 여행하는데 걸리는 시간은 47분 입니다. 가장 빠른 루트로는 39분이 걸립니다. 나뮈르을(를) 출발하는 첫 차는 04:41에 있으며, 막차는 23:40에 떠납니다. 나뮈르와(과) 리에쥬 사이에 하루 평균 33대의 열차가 29분 간격으로 운행됩니다.
  • 출발 역 : Namur (Place de la Station 5000 Namur)
  • 도착 역 : Liege guillemins (Place des Guillemins 4000 Liege)
왜 레일유럽을
선택해야 할까요?
도움이 필요하신가요 ?


시간표

부터 <span class='small_currency'>€</span>0 <span class='small_currency'>€</span>0

나뮈르 -> 리에쥬

 출발도착소요시간환승
1NAMUR
04:41
LIEGE GUILLEMINS
05:51
N°: 5675
1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
04:4105:5101:10 직행 1 1 1 0 1 0 0
1NAMUR
06:14
LIEGE GUILLEMINS
07:00
N°: 2405 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
06:1407:0000:46 직행 1 1 1 0 1 0 0
1NAMUR
06:24
LIEGE GUILLEMINS
07:11
N°: 904 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
06:2407:1100:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1NAMUR
06:33
LIEGE GUILLEMINS
07:13
N°: 904 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
06:3307:1300:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1NAMUR
06:45
LIEGE GUILLEMINS
07:53
N°: 5677
1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
06:4507:5301:08 직행 0 0 0 1 0 1 1
1NAMUR
06:48
LIEGE GUILLEMINS
07:57
N°: 5677
1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
06:4807:5701:09 직행 1 1 1 0 1 0 0
1NAMUR
07:14
LIEGE GUILLEMINS
08:00
N°: 2406 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
07:1408:0000:46 직행 1 1 1 0 1 0 0
1NAMUR
07:24
LIEGE GUILLEMINS
08:11
N°: 905 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
07:2408:1100:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1NAMUR
07:33
LIEGE GUILLEMINS
08:13
N°: 905 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
07:3308:1300:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1NAMUR
08:14
LIEGE GUILLEMINS
09:00
N°: 2407 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
08:1409:0000:46 직행 1 1 1 0 1 0 0
1NAMUR
08:24
LIEGE GUILLEMINS
09:11
N°: 906 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
08:2409:1100:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1NAMUR
08:33
LIEGE GUILLEMINS
09:13
N°: 906 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
08:3309:1300:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1NAMUR
08:45
LIEGE GUILLEMINS
09:53
N°: 5679
1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
08:4509:5301:08 직행 0 0 0 1 0 1 1
1NAMUR
09:14
LIEGE GUILLEMINS
10:00
N°: 7520 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
09:1410:0000:46 직행 1 1 1 0 1 0 0
1NAMUR
09:24
LIEGE GUILLEMINS
10:11
N°: 907 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
09:2410:1100:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1NAMUR
09:33
LIEGE GUILLEMINS
10:13
N°: 907 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
09:3310:1300:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1NAMUR
10:14
LIEGE GUILLEMINS
11:00
N°: 2409 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
10:1411:0000:46 직행 1 1 1 0 1 0 0
1NAMUR
10:24
LIEGE GUILLEMINS
11:11
N°: 908 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
10:2411:1100:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1NAMUR
10:33
LIEGE GUILLEMINS
11:13
N°: 908 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
10:3311:1300:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1NAMUR
10:45
LIEGE GUILLEMINS
11:53
N°: 5681
1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
10:4511:5301:08 직행 0 0 0 1 0 1 1
1NAMUR
11:14
LIEGE GUILLEMINS
12:00
N°: 2410 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
11:1412:0000:46 직행 1 1 1 0 1 0 0
1NAMUR
11:24
LIEGE GUILLEMINS
12:11
N°: 909 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
11:2412:1100:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1NAMUR
11:33
LIEGE GUILLEMINS
12:13
N°: 909 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
11:3312:1300:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1NAMUR
12:14
LIEGE GUILLEMINS
13:00
N°: 2411 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
12:1413:0000:46 직행 1 1 1 0 1 0 0
1NAMUR
12:24
LIEGE GUILLEMINS
13:11
N°: 910 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
12:2413:1100:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1NAMUR
12:33
LIEGE GUILLEMINS
13:13
N°: 910 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
12:3313:1300:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1NAMUR
12:45
LIEGE GUILLEMINS
13:53
N°: 5683
1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
12:4513:5301:08 직행 0 0 0 1 0 1 1
1NAMUR
13:14
LIEGE GUILLEMINS
14:00
N°: 2412 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
13:1414:0000:46 직행 1 1 1 0 1 0 0
1NAMUR
13:24
LIEGE GUILLEMINS
14:11
N°: 911 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
13:2414:1100:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1NAMUR
13:33
LIEGE GUILLEMINS
14:13
N°: 911 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
13:3314:1300:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1NAMUR
14:14
LIEGE GUILLEMINS
15:00
N°: 2413 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
14:1415:0000:46 직행 1 1 1 0 1 0 0
1NAMUR
14:24
LIEGE GUILLEMINS
15:11
N°: 19925
1등석 편의시설 2등석 편의시설
열차 예약하기
14:2415:1100:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1NAMUR
14:33
LIEGE GUILLEMINS
15:13
N°: 912 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
14:3315:1300:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1NAMUR
14:45
LIEGE GUILLEMINS
15:53
N°: 5685
1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
14:4515:5301:08 직행 0 0 0 1 0 1 1
1NAMUR
15:14
LIEGE GUILLEMINS
16:00
N°: 2414 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
15:1416:0000:46 직행 1 1 1 0 1 0 0
1NAMUR
15:24
LIEGE GUILLEMINS
16:11
N°: 913 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
15:2416:1100:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1NAMUR
15:33
LIEGE GUILLEMINS
16:13
N°: 913 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
15:3316:1300:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1NAMUR
16:14
LIEGE GUILLEMINS
17:00
N°: 2415 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
16:1417:0000:46 직행 1 1 1 0 1 0 0
1NAMUR
16:24
LIEGE GUILLEMINS
17:11
N°: 914 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
16:2417:1100:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1NAMUR
16:33
LIEGE GUILLEMINS
17:13
N°: 914 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
16:3317:1300:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1NAMUR
16:45
LIEGE GUILLEMINS
17:53
N°: 5687
1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
16:4517:5301:08 직행 0 0 0 1 0 1 1
1NAMUR
17:15
LIEGE GUILLEMINS
18:00
N°: 2416 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
17:1518:0000:45 직행 1 1 1 0 1 0 0
1NAMUR
17:24
LIEGE GUILLEMINS
18:11
N°: 915 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
17:2418:1100:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1NAMUR
17:33
LIEGE GUILLEMINS
18:13
N°: 915 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
17:3318:1300:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1NAMUR
18:15
LIEGE GUILLEMINS
19:00
N°: 2417 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
18:1519:0000:45 직행 1 1 1 0 1 0 0
1NAMUR
18:24
LIEGE GUILLEMINS
19:11
N°: 916 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
18:2419:1100:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1NAMUR
18:33
LIEGE GUILLEMINS
19:13
N°: 916 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
18:3319:1300:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1NAMUR
18:45
LIEGE GUILLEMINS
19:53
N°: 5689
1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
18:4519:5301:08 직행 0 0 0 1 0 1 1
1NAMUR
19:14
LIEGE GUILLEMINS
20:00
N°: 2418 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
19:1420:0000:46 직행 1 1 1 0 1 0 0
1NAMUR
19:24
LIEGE GUILLEMINS
20:11
N°: 917 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
19:2420:1100:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1NAMUR
19:33
LIEGE GUILLEMINS
20:13
N°: 917 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
19:3320:1300:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1NAMUR
20:14
LIEGE GUILLEMINS
21:00
N°: 2419 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
20:1421:0000:46 직행 1 1 1 0 1 0 0
1NAMUR
20:24
LIEGE GUILLEMINS
21:11
N°: 918 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
20:2421:1100:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1NAMUR
20:33
LIEGE GUILLEMINS
21:13
N°: 918 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
20:3321:1300:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1NAMUR
20:45
LIEGE GUILLEMINS
21:53
N°: 5691
1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
20:4521:5301:08 직행 0 0 0 1 0 1 1
1NAMUR
21:14
LIEGE GUILLEMINS
22:00
N°: 2420 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
21:1422:0000:46 직행 1 1 1 0 1 0 0
1NAMUR
21:24
LIEGE GUILLEMINS
22:11
N°: 919 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
21:2422:1100:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1NAMUR
21:33
LIEGE GUILLEMINS
22:13
N°: 919 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
21:3322:1300:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1NAMUR
21:59
LIEGE GUILLEMINS
22:41
N°: 9483
1등석 편의시설 2등석 편의시설
열차 예약하기
21:5922:4100:42 직행 1 1 1 0 1 0 0
1NAMUR
21:59
LIEGE GUILLEMINS
22:38
N°: 9483
1등석 편의시설 2등석 편의시설
열차 예약하기
21:5922:3800:39 직행 0 0 0 1 0 1 1
1NAMUR
22:14
LIEGE GUILLEMINS
23:00
N°: 2421 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
22:1423:0000:46 직행 1 1 1 0 1 0 0
1NAMUR
22:24
LIEGE GUILLEMINS
23:11
N°: 920 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
22:2423:1100:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1NAMUR
22:33
LIEGE GUILLEMINS
23:13
N°: 920 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
22:3323:1300:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1NAMUR
23:14
LIEGE GUILLEMINS
00:00
N°: 2422 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
23:1400:0000:46 직행 1 1 1 0 1 0 0
1NAMUR
23:40
LIEGE GUILLEMINS
00:26
N°: 921 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
23:4000:2600:46 직행 1 1 1 0 1 0 0
 출발도착소요시간환승
1LIEGE GUILLEMINS
04:59
NAMUR
05:46
N°: 2426 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
04:5905:4600:47 직행 1 1 1 0 1 0 0
1LIEGE GUILLEMINS
05:44
NAMUR
06:27
N°: 928 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
05:4406:2700:43 직행 1 1 1 0 1 0 0
1LIEGE GUILLEMINS
05:51
NAMUR
06:33
N°: 9406
1등석 편의시설 2등석 편의시설
열차 예약하기
05:5106:3300:42 직행 1 1 1 1 1 1 1
1LIEGE GUILLEMINS
05:57
NAMUR
06:45
N°: 2427 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
05:5706:4500:48 직행 1 1 1 0 1 0 0
1LIEGE GUILLEMINS
06:07
NAMUR
07:15
N°: 5656
1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
06:0707:1501:08 직행 0 0 0 1 0 1 1
1LIEGE GUILLEMINS
06:47
NAMUR
07:27
N°: 929 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
06:4707:2700:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1LIEGE GUILLEMINS
06:49
NAMUR
07:36
N°: 929 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
06:4907:3600:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1LIEGE GUILLEMINS
06:57
NAMUR
07:45
N°: 2428 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
06:5707:4500:48 직행 1 1 1 0 1 0 0
1LIEGE GUILLEMINS
07:02
NAMUR
08:12
N°: 5657
1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
07:0208:1201:10 직행 1 1 1 0 1 0 0
1LIEGE GUILLEMINS
07:46
NAMUR
08:27
N°: 930 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
07:4608:2700:41 직행 1 1 1 0 1 0 0
1LIEGE GUILLEMINS
07:49
NAMUR
08:36
N°: 930 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
07:4908:3600:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1LIEGE GUILLEMINS
07:59
NAMUR
08:46
N°: 2429 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
07:5908:4600:47 직행 1 1 1 0 1 0 0
1LIEGE GUILLEMINS
08:07
NAMUR
09:15
N°: 5658
1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
08:0709:1501:08 직행 0 0 0 1 0 1 1
1LIEGE GUILLEMINS
08:47
NAMUR
09:27
N°: 931 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
08:4709:2700:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1LIEGE GUILLEMINS
08:49
NAMUR
09:36
N°: 931 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
08:4909:3600:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1LIEGE GUILLEMINS
08:59
NAMUR
09:46
N°: 2430 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
08:5909:4600:47 직행 1 1 1 0 1 0 0
1LIEGE GUILLEMINS
09:47
NAMUR
10:27
N°: 932 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
09:4710:2700:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1LIEGE GUILLEMINS
09:49
NAMUR
10:36
N°: 932 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
09:4910:3600:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1LIEGE GUILLEMINS
09:59
NAMUR
10:46
N°: 2431 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
09:5910:4600:47 직행 1 1 1 0 1 0 0
1LIEGE GUILLEMINS
10:07
NAMUR
11:15
N°: 5660
1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
10:0711:1501:08 직행 0 0 0 1 0 1 1
1LIEGE GUILLEMINS
10:47
NAMUR
11:27
N°: 933 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
10:4711:2700:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1LIEGE GUILLEMINS
10:49
NAMUR
11:36
N°: 933 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
10:4911:3600:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1LIEGE GUILLEMINS
10:59
NAMUR
11:46
N°: 2432 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
10:5911:4600:47 직행 1 1 1 0 1 0 0
1LIEGE GUILLEMINS
11:47
NAMUR
12:27
N°: 934 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
11:4712:2700:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1LIEGE GUILLEMINS
11:49
NAMUR
12:36
N°: 934 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
11:4912:3600:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1LIEGE GUILLEMINS
11:59
NAMUR
12:46
N°: 2433 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
11:5912:4600:47 직행 1 1 1 0 1 0 0
1LIEGE GUILLEMINS
12:07
NAMUR
13:15
N°: 5662
1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
12:0713:1501:08 직행 0 0 0 1 0 1 1
1LIEGE GUILLEMINS
12:47
NAMUR
13:27
N°: 935 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
12:4713:2700:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1LIEGE GUILLEMINS
12:49
NAMUR
13:36
N°: 935 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
12:4913:3600:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1LIEGE GUILLEMINS
12:59
NAMUR
13:46
N°: 2434 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
12:5913:4600:47 직행 1 1 1 0 1 0 0
1LIEGE GUILLEMINS
13:47
NAMUR
14:27
N°: 936 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
13:4714:2700:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1LIEGE GUILLEMINS
13:49
NAMUR
14:36
N°: 936 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
13:4914:3600:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1LIEGE GUILLEMINS
13:59
NAMUR
14:46
N°: 2435 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
13:5914:4600:47 직행 1 1 1 0 1 0 0
1LIEGE GUILLEMINS
14:07
NAMUR
15:14
N°: 5664
1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
14:0715:1401:07 직행 0 0 0 1 0 1 1
1LIEGE GUILLEMINS
14:47
NAMUR
15:27
N°: 937 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
14:4715:2700:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1LIEGE GUILLEMINS
14:49
NAMUR
15:36
N°: 937 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
14:4915:3600:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1LIEGE GUILLEMINS
14:59
NAMUR
15:46
N°: 2436 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
14:5915:4600:47 직행 1 1 1 0 1 0 0
1LIEGE GUILLEMINS
15:47
NAMUR
16:27
N°: 938 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
15:4716:2700:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1LIEGE GUILLEMINS
15:49
NAMUR
16:36
N°: 938 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
15:4916:3600:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1LIEGE GUILLEMINS
15:59
NAMUR
16:46
N°: 2437 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
15:5916:4600:47 직행 1 1 1 0 1 0 0
1LIEGE GUILLEMINS
16:07
NAMUR
17:15
N°: 5666
1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
16:0717:1501:08 직행 0 0 0 1 0 1 1
1LIEGE GUILLEMINS
16:47
NAMUR
17:27
N°: 939 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
16:4717:2700:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1LIEGE GUILLEMINS
16:49
NAMUR
17:36
N°: 939 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
16:4917:3600:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1LIEGE GUILLEMINS
16:59
NAMUR
17:46
N°: 2438 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
16:5917:4600:47 직행 1 1 1 0 1 0 0
1LIEGE GUILLEMINS
17:02
NAMUR
18:12
N°: 5667
1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
17:0218:1201:10 직행 1 1 1 0 1 0 0
1LIEGE GUILLEMINS
17:47
NAMUR
18:27
N°: 940 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
17:4718:2700:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1LIEGE GUILLEMINS
17:49
NAMUR
18:36
N°: 940 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
17:4918:3600:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1LIEGE GUILLEMINS
17:59
NAMUR
18:46
N°: 2439 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
17:5918:4600:47 직행 1 1 1 0 1 0 0
1LIEGE GUILLEMINS
18:07
NAMUR
19:15
N°: 5668
1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
18:0719:1501:08 직행 0 0 0 1 0 1 1
1LIEGE GUILLEMINS
18:47
NAMUR
19:27
N°: 941 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
18:4719:2700:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1LIEGE GUILLEMINS
18:49
NAMUR
19:36
N°: 941 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
18:4919:3600:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1LIEGE GUILLEMINS
18:59
NAMUR
19:46
N°: 2440 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
18:5919:4600:47 직행 1 1 1 0 1 0 0
1LIEGE GUILLEMINS
19:47
NAMUR
20:27
N°: 942 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
19:4720:2700:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1LIEGE GUILLEMINS
19:49
NAMUR
20:36
N°: 942 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
19:4920:3600:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1LIEGE GUILLEMINS
19:59
NAMUR
20:46
N°: 2441 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
19:5920:4600:47 직행 1 1 1 0 1 0 0
1LIEGE GUILLEMINS
20:07
NAMUR
21:15
N°: 5670
1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
20:0721:1501:08 직행 0 0 0 1 0 1 1
1LIEGE GUILLEMINS
20:47
NAMUR
21:27
N°: 943 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
20:4721:2700:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1LIEGE GUILLEMINS
20:49
NAMUR
21:36
N°: 943 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
20:4921:3600:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1LIEGE GUILLEMINS
20:59
NAMUR
21:46
N°: 2442 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
20:5921:4600:47 직행 1 1 1 0 1 0 0
1LIEGE GUILLEMINS
21:47
NAMUR
22:27
N°: 944 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
21:4722:2700:40 직행 1 1 1 0 1 0 0
1LIEGE GUILLEMINS
21:49
NAMUR
22:36
N°: 944 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
21:4922:3600:47 직행 0 0 0 1 0 1 1
1LIEGE GUILLEMINS
22:47
NAMUR
23:34
N°: 945 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
22:4723:3400:47 직행 1 1 1 0 1 0 0
1LIEGE GUILLEMINS
22:49
NAMUR
23:36
N°: 945 1등석 좌석 2등석 좌석
열차 예약하기
22:4923:3600:47 직행 0 0 0 1 0 1 1

나뮈르 와(과) 리에쥬의 주요 기차역

출발 역

Namur

주소: Place de la Station 5000 Namur

 

도착 역

Liege Guillemins

주소: Place des Guillemins 4000 Liege

나뮈르 와(과) 리에쥬의 하이라이트


리뷰와 평점 나뮈르(Namur) - 리에쥬(Liege)